Паневритмия

"Законите на Паневритмията са написани в целия всемир.
Паневритмията съществува в цялата природа.
Има една хармония и ритъм в цялото битие. Целият Космос е проникнат от музика и движение, съчетани в едно цяло. Това именно е Паневритмията. При движението на небесните тела се осъществява тъй наречената Хармония на сферите – една музика, която изпълва цялото пространство.”


И така, Паневритмията, която ние познаваме като танц, е  изображение, отражение в земни условия на космичните закони.
Знанието за вселената и законите на Битието е било разкривано от Учителите на човечеството от древността до днес и от най-дълбока древност това знание е било давано на човека чрез символи и  образи. Човешките езици в най-малка степен са годни да изразят истинското знание. Учениците на окултните школи са били обучавани да разгадават символите и да общуват посредством тях.
В древните храмове се е търсил синтез между идея, слово,образ, жест, музика и това е било постигано в жреческите церемонии и танците на древните мистерии. Този синтез позволява да се изрази есенцията на един закон, на една идея. Този синтез намираме в свещения кръгов танц Паневритмия.
С течение на времето средствата за общуване се усложнявали и същевременно губели от своята дълбочина и изразителност. Човек загубвал говора на тялото, на песента, залагал все повече на думите,човешките езици  загубвали силата, музикалността и дълбочината на древния език. Така достигаме до съвременния човек, който живее предимно в ума си и се опитва да изрази обърканите си мисли и реакции с непълноценни изречения. Естествените природни движения са рядкост. Цялата стойка на тялото, походката, гримасите, жестовете на хората отразяват един непълноценен живот.
Съвременният човек е едно разкъсано същество- разкъсано е Божественото триединство в него. Защото човек е създаден “по образ и подобие на Бога” и отразява в себе си триединния Бог . Божественото триединство на Дух – Душа – тяло, се проявява чрез единството на Ум – сърце – воля, изразяващи се посредством мисъл – чувства – движения или действия. Точно това обединение е нарушено понастоящем. Човек се е откъснал от своя първообраз на прекрасно, космично същество, свързан с Бога и природата в себе си.
Какво би станало, ако отново се съединят в едно –Идея – чувство – движения?  Магия . Това е достоянието на маговете, които владеят силите на природата, защото владеят силите в себе си.
И точно това - съчетанието на права мисъл, с красива мелодия и хармонично естествено движение – това е Паневритмията, това е свързване, възобновяване на връзката между трите свята – Светът на Духа – от където идва идеята, светът на Душата, който дава мелодията и образа и светът на волята, проявена в материята чрез движение.
Паневритмията обединява тези три свята, което обуславя могъщото и въздействие върху всеки един от участниците в нея както и върху пространството наоколо, върху местата, където се изпълнява. Тя има целебно въздействие върху областите и местата, където се завърта свещеният и кръг.
Дадена в началото на века, тази “наука за красивите и хармонични движения”, както я нарича Учителят Петър Дънов, се разкрива широко в света сега, когато човекът е прекрачил в новото хилядолетие и заедно с това в нов етап на съзнание.

Каква е връзката на Паневритмията със съзнанието на човека?
“Първото доказателство за това, че в Природата съществува разумност е движението. Разумността започва с движение. Всяко движение има смисъл само когато е в съгласие със законите на Природата, които представляват нейния език. Разумните движения представляват наука, към която хората някога ще се върнат. Когато движенията на хората се диктуват от хармонични мисли и чувства, те всякога са красиви. Колкото по-голяма хармония съществува в човека, толкова по-красиви са неговите движения.
И тъй – мисълта се отразява върху движенията, а движенията - върху съзнанието.”   

Този танц или това нещо, което прилича на танц е създаден така, че да бъде универсален и всеки да намери в него това, което съответствува на нивото и нагласата му. Детето ще се научи на пластика и красиви движения, ще развива съзнанието си спокойно и хармонично; философът ще търси и намира окултните закони, обосноваващи движенията и, болният ще усеща как в него се влива нова сила и здраве.
Паневритмията влияе върху всички тела на човека.
Движенията на Паневритмията тренират физическото тяло и развиват волята, изграждат правилна стойка и навик за хармонични движения, те водят човека към така наречените “свещени движения”:
“Някой път човек прави някакво движение с което предизвиква благоговение у другите хора. Тези движения са особени и се случват много рядко. Затова аз ги наричам свещени движения у човека.
Някой път човек си помръдне само ръката. Но свещено движение е то. Грациозни движения има у човека. Те са най-хубавите, най-красивите неща, които оставят в нас дълбоки впечатления.”
Душата се отваря чрез красотата на музиката и поетичните образи,
на Паневритмията, които говорят с нейния език. Текстът на стиховете, точно съответствуващ на музикалната фраза, е на пръв поглед много прост и за изкушените в словото изглежда детински, но той пресъздава универсални, архетипни образи и символи, отпечатани дълбоко в света на душата. Използвани са “силните” думи в българския език, тоест тези, чиито вибрации съответствуват на същността на думата, това са коренните думи на всеки език. Техните вибрации съвсем точно съответствуват на музикалния израз и изпълняваното движение, и така сътворяват магията на триединството.
Умственото тяло на изпълняващия Паневритмия се обогатява посредством самия процес на проникване на мисълта през словото и символа към идеите и законите, заложени в тях.
Енергийното тяло се привежда в състояние на хармония и баланс, тъй като от една страна по време на танца се създават условия слънчевата енергия свободно да прониква етерното тяло и земната енергия да се провежда правилно, от друга страна хармонизирането на ума и емоциите също балансира енергиите в неговото електромагнитно поле.
Физическото тяло на човека е създадено да бъде инструмент за проява и работа на Аза в тази триизмерна реалност. Тялото на изпълняващия паневритмични упражнения става съвършен инструмент, чрез който човек изразява, описва, обрисува, ”изговаря” символи, геометрични фигури, чертаещи законите на Всемира. Така дори без да е запознат с тези закони, човек се хармонизира с тях по време на танца. И извършвайки неговите движения, човек работи за своята лична еволюция, за развитието на своя творчески потенциал. Регулярният досег със законите на хармонията и красотата при непредубеденото и отворено практикуване на Паневритмия води до неизбежното им проявление в живота на практикуващия този танц рано или късно. Това е магията на Паневритмията.

 В какви форми се изразява Паневритмията?


Тя се танцува в кръг – символ на завършеност на процесите, на Божественият свят на съвършенство. В първата част участниците се движат в периферията на кръга в посока, обратна на часовниковата стрелка – това е посоката по която планетите се движат около слънцето. Във втората част – Слънчеви лъчи- участниците се движат навътре към центъра на кръга и после навън, изобразявайки “Божественото дихание” – приемането на животворна енергия и сила от Бога и прилагането, проявлението на тази енергия в живота. В третата част – Пентаграм – участниците са вече част от самия кръг – негови движещи се радиуси. Това е стадият в индивидуалната еволюция  при който човекът слива своята воля с Божията воля и става съработник на Бога.
Особено внимание заслужават първите десет упражнения, обединени в Цикъла “Първият ден на Пролетта”. В него са представени като че семената, зародишите на всички паневритмични упражнения, които се разгръщат по-нататък. Десетте упражнения бележат стъпките в пътя на човешката душа до нейната пълна реализация. Заедно с останалите 18 упражнения те образуват цикъл от 28 упражнения - първия дял на Паневритмията.
От упражнението “Запознаване” нататък двойките играят с хванати ръце, осъществявайки физически контакт. Налице е последователността на установяване първо на вътрешната връзка с Бога и едва тогава създаване на правилни външни връзки. Душата, която е пробудена, свързана с Бога, само тя намира съответната на нея душа,с която започва да работи.
Във втората част – “Слънчеви лъчи” този процес – съединението, съчетаването на двата принципа – мъж – жена, ум-сърце се развива по-нататък. В “Слънчеви лъчи” двойките се движат навън и навътре по радиусите на кръга като едно цяло. Умът и сърцето взаимно са балансирали своите енергии в едно хармонично цяло. Всеки от дванадесетте лъча се състои от 12 души - шест двойки, което прави общ брой на участниците е 144 човека. В седма глава на Йоан се казва:” И чух броя на отбелязаните с печат 144 000 от всички колена на синовете израилеви.” Дванадесетте лъча са дванадесетте колена. Или това са новородените, преминалите през стъпката “новораждане”, които са постигнали съвършенство и работят като дванадесет групи в всеки в своята сфера на битието.

В третата част на Паневритмията – Пентаграм участниците са радиуси на кръга. Те са съработници на Бога, те са носители на космическото съзнание,развили са в себе си петте основни добродетели:
Любов, Мъдрост, Истина, Правда, Добродетел. Това са учениците, които са прекрачили егото си и са способни да работят за Божието Царство и проявлението му на земята.
“Движенията на Паневритмията са извлечени из самата Природа. И само тези движения са мощни, силни, обновителни, които са извлечени от нея. Законите на паневритмичните движения са написани в целия всемир. Тези движения са основани на дълбокото познаване на силите, действащи в човешкия организъм и цялото битие.”
Паневритмията е израз на законите на красотата и хармонията, които движат Битието. Защото във всемира всичко е точно.
Планетите и слънцата танцуват своята Паневритмия – т.е. движат се в общия космичен ритъм, който е обусловен от една велика, подлежаща го разумност.
Кеплер е говорил за музиката на сферите. Нютон е бил не само велик астроном,но и  астролог, което се премълчава в съвременните учебници. Айнщайн е  бил дълбоко вярващ и на него принадлежи израза:”Господ не хвърля зарове” т.е. няма случайности .
Великите умове, които движат науката напред- всички до един споделят убеждението, че зад физичните закони на проявената вселена има друг закон, че законите,които движат планетите са частен случай от други закони – законите на духа. И че вселената и пространствено – временният континуум са краен израз на една безкрайна творческа същност. Тези именно закони са заложени в Паневритмията.

Паневритмията – това е великата всемирна хармония на движението.

ПАНЕВРИТМИЯТА И ЕТЕРНОТО ТЯЛО

 

Видео с упражненията на Паневритмията
Video of the exercises of Paneurhythmy
Въведение, Introduction:                      https://www.youtube.com/watch?v=cfkSj4nHZAU
Въведение към първите 10:
Introduction to the first ten exercises:  https://www.youtube.com/watch?v=QVVopOi-G7U
Примирение, Reconsiliation:                   https://youtu.be/Gl_an27KeFo
Даване, Giving:                                           https://youtu.be/CISUrQ1FW7k
Възлизане: Ascending:                                 https://youtu.be/oUHjJfW_gRs
Издигане, Elevation:                                  https://youtu.be/v-MG8jNF4rM
Сан зи ( Отваряне, Освобождаване, Пляскане)
San zi ( Opening, Liberation, Klapping):        https://youtu.be/fcUuofhIVOw
Чистене, Purification:                                  https://youtu.be/EdpKXZZGqto
Летене, Flying                                               https://youtu.be/PJwua_UuSVw
Евера, Evera                         https://youtu.be/fxKRgf409VE
Скачане, Jumping                     https://youtu.be/sMm5lmuiZck

Тъкане, Weaving    https://youtu.be/ZAugI6ZLk4Q
Think, Мисли          https://youtu.be/2dHavBKcKAU
Aum                                                            https://youtu.be/rDN1GtzorwQ                   
Изгрява слънцето, The Sun is rising  -           https://youtu.be/FSoLrVZfAls

Sqaure, Квадрат              -                           https://youtu.be/mzcsWWr3BCg

 

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар